Školenie obslúh

Mať zdvíhacie zariadenie vo výbornom stave nestačí!
Z našich dlhoročných skúseností so servisom vyplýva, že u používateľov, ktorým vykonávame pravidelné preškoľovanie zamestnancov, sa výrazne znížila potreba veľkých opráv a aj počet nutne vyradených zdvíhacích zariadení z používania. Táto skutočnosť sa prejavuje v nižších nákladoch na ich prevádzku a tiež v nízkom počte reklamačných konaní, čo oceňujú najmä spokojní zákazníci.

Požiadavky na zamestnávateľov - používateľov zdvíhacích zariadení sú ustanovené v právnych predpisoch:

- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia č. 124/2006; v § 7: Oboznamovanie (školenie) a informovanie zamestnancov ukladá pre zamestnávateľa povinnosti, ktoré priamo súvisia aj s používaním zdvíhacích zariadení s ručným pohonom.

- Vyhláška č. 508/2009 o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami v § 17 uvádza, že: obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí.

Oboznamovanie vykonávame priamo u používateľov so zameraním na konkrétne podmienky ich práce, po predchádzajúcej konzultácii s riadiacimi pracovníkmi.
Po overení vedomostí a preukázaní spôsobilosti na bezpečnú prácu účastník školenia dostane doklad o spôsobilosti používať pri práci zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom.